Změna registrace karty Skylink

Původní registrační údaje
Nové registrační údaje

* Doporučujeme ověřit, zda naše e-mailová odpověď nebude uložena ve vaší emailové schránce ve složce Spam nebo Hromadné.

Žádám o změnu registračních údajů pro dekódovací karty (dále jen „karty“) výše uvedených čísel a prohlašuji, že jsem jejich novým vlastníkem, přičemž jsem je nabyl legálním způsobem se souhlasem původního vlastníka, že karty budu užívat pro příjem televizních programů v Místě instalace vyznačeném na této žádosti, a to pouze pro svou osobní potřebu a současně se zavazuji neumožnit či zamezit jejich užívání jakékoliv jiné třetí osobě, vyjma osob uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Skylink.
Dále prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že jsem se seznámil/a se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti M7 Group S.A., se sídlem Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg, Velkovévodství lucemburské a s těmito souhlasím.
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění, vyslovuji souhlas k shromažďování, zpracování, uchování a užívání výše uvedených osobních údajů.